| 登录

热门借阅

统计范围:3 个月 统计方式:借阅比例 分类:总体排行

题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏 借阅册次 借阅比
1 Usb. USB 50 943 18.86
2 Umbrella. UMBRELLA 91 578 6.35
3 Headphones. HEADPHONES 10 107 10.7
4 Museum making : narratives, architectures, exhibitions / edited by Suzanne MacLeod, Laura Hourston Hanks and Jonathan Hale. Routledge, 2012. NA6690./MUS/7/EN 2 10 5
5 Heerzuoge yu Demeilong quan ji / Gehade Make bian zhu ; Liu Jie yi ; Liang Lei jiao. Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2010- NA1353.H47./A4/7/CN, NA1353.H47./A4/8... 6 9 1.5
6 AWS yun ji suan shi zhan / Andelieyasi Weidige, Maike'er Weidige zhu ; Fei Lianghong, Zhang Bo, Huang Tao yi = AWS in action... Ren min you dian chu ban she, 2018. TK5105.88813./W832/33/CN 2 6 3
7 AULA Han hua ban da jia de Xibanya yu . 1 (AULA汉化版大家的西班牙语. 1) / 艾格尼丝·贝尔哈[and 3 others]编著 ; 毛频编译. 外语教学与研究出版社, 2019. PC4112./AUL/4/CN, PC4112./AUL/5/CN 4 6 1.5
8 Jing ji xue / Daiwei Beige, Sitanli Feixi'er, Ludige Duo'enbushen zhu ; Hu Rong yi = Economics / David Begg, St... Dong bei cai jing da xue chu ban she, 2011. HB171.5./F458/18.3/CN 4 6 1.5
9 Ya si ci hui ci gen + lian xiang ji yi fa : luan xu ban Yu Minhong bian zhu. Zhejiang jiao yu chu ban she, 2015. PE1175./YMH/26.1/CN 2 6 3
10 E yi / Dongye Guiwu zhu ; Lou Meilian yi. 南海出版公司, 2017. PL852.I43./AKU/8/CN 1 6 6
11 Si wei fang shi / Huaitehai zhu ; Liu Fangtong yi. Shang wu yin shu guan, 2011. B1674.W353./M6/1/CN 2 5 2.5
12 Holy Bible : new international Version. Authentic Publishing, c1984. BS185./BIB/3/EN 2 5 2.5
13 Pride and prejudice / Jane Austen ; retold by Evelyn Attwood. Pearson Education Limited, 2008- PR4034./PRI/10.8/EN 2 5 2.5
14 An introduction to chemistry for biology students / 9th ed. Int'l ed. George I. Sackheim. Benjamin Cummings, 2007. QD33.2./S33/3/EN 3 5 1.67
15 Qi qie cheng qun = Wives and concubines / Su Tong zhu. Shanghai wen yi chu ban she, 2020. PL2904.T86./QI/4.1/CN 2 5 2.5
16 Dian ji xue = Electric machinery fundamentals / Stephen J. Chapman zhu ; Liu Xinzheng ... [deng] yi. Dian zi gong ye chu ban she, 2012. TK2000./C46/3/CN 2 5 2.5
17 Nonlinear programming : theory and algorithms / 3rd ed. Mokhtar S. Bazaraa, Hanif D. Sherali, C.M. Shetty. Wiley-Interscience, c2006. T57.8./B39/28/EN 4 4 1
18 Zheng fu Xin Xibanya xin shi / Bei'erna'er Diyasi De'er Kasidilüe zhu ; Jiang He, Lin Guang yi. Shang wu yin shu guan, 2011. F1230./D565/1/CN, F1230./D565/2/CN 4 4 1
19 Wu lian wang zhuan ye ying yu jiao cheng (物联网专业英语教程) / 第二版. 张强华[and 3 others]编著. 西安电子科技大学出版社, 2019. TK5105.8857./ZQH/98/CN 2 4 2
20 MATLAB shi yong jiao cheng = MATLAB for engineers / Holly Moore zhu ; Gao Huisheng, Liu Tongna, Li Congcong yi. Dian zi gong ye chu ban she, 2016. TA345./M585/5.1/CN 2 4 2
21 Structural analysis / 7th ed. in SI units. R.C. Hibbeler ; SI conversion by Tan Kiang Hwee. Prentice Hall, 2009. TA645./H47/11/EN 3 4 1.33
22 A first course in probability = Gai lv lun ji chu jiao cheng / 8th ed. Sheldon M. Ross zhu. Ren min you dian chu ban she, 2009. QA273./R83/19.1/EN 2 4 2
23 Dian ci chang yu dian ci bo li lun / Di 3 ban. Xu Liqin, Cao Wei bian zhu. Ke xue chu ban she, 2018. QC665.E4./XLQ/59/CN 2 4 2
24 C++ Primer Zhong wen ban / Stanley B. Lippman, Josee Lajoie, Barbara E. Moo zhu ; Li Shixian...[deng] yi. Ren min you dian chu ban she, 2006. QA76.73.C15./L57/7/CN 2 4 2
25 Shu ju jie gou yu suan fa fen xi : Java yu yan miao shu / Make Ailun Weisi zhu ; Feng Shunxi, Chen Yue yi = Data structures and algorithm analysis in Java... Ji xie gong ye chu ban she, 2016. QA76.73.J38./W448/19.1/CN 3 4 1.33
26 Nan du ji / Zong Pu zhu. Ren min wen xue chu ban she, 2018. PL2912.U526./YE/6/CN 2 4 2
27 Ya si ci hui zhen jing = Vocabulary for IELTS / Liu Hongbo bian zhu. Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2018. PE1130.C4./LHB/1274/CN 2 4 2
28 Wa / Mo Yan zhu. Ren min wen xue chu ban she, 2015. PL2886.O1684./WA/10/CN 2 4 2
29 Jia mian shan zhuang / Dongye Guiwu zhu ; Chen Wenjuan yi. Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2018. PL852.I43./XIN/15/CN 2 4 2
30 Luo si zai ning jin / Hengli Zhanmusi zhu ; Huang Yuning yi = The turn of the screw / Henry James. Yi wen chu ban she, 2018. PS2116./TUR/4/CN 2 4 2
31 Xu Sanguan mai xie ji / Di 3 ban. Yu Hua zhu. Zuo jia chu ban she, 2012. PL2928.H78./XU/11/CN 2 4 2
32 GRE/GMAT/LSAT chang nan ju 300 li jing jiang jing lian / Chen Qi, Ge Yi, Yan Yuzhen bian zhu. Zhejiang jiao yu chu ban she, 2015. LB2367.4./CQ/36/CN 2 4 2
33 Imaging the house / Wang Shu. Lars Müller Publishers, [2012] NA2707.W355./A4/1/EN 1 4 4
34 SPSS tong ji fen xi yu ying yong / Di 3 ban. Huang Zhongwen zhu bian. Dian zi gong ye chu ban she, 2016. HA32./STA/14/CN 2 4 2
35 Options, futures, and other derivatives / Tenth Edition. John C. Hull, Maple Financial Group Professor of Derivatives and Risk Management Joseph L. Rotman... Pearson, [2018] HG6024.A3./H85/12.13/EN 2 4 2
36 Gang hun san guo / Wang Yilin zhu. Qing hua da xue chu ban she, 2014. TA683.2./WYL/44/CN 2 4 2
37 Yi ben shu xue hui zuo chan pin jing li (一本书学会做产品经理) : 杰出产品经理从入门到精通 / 王浩鹏, 滕尧主编. 化学工业出版社, 2020. HF5415.15./YI/54/CN 2 3 1.5
38 Asset pricing / Rev. ed. John H. Cochrane. Princeton University Press, 2005. HG4636./C56/1/EN 2 3 1.5
39 Stochastic calculus for finance / Steven E. Shreve. Springer, c2004. HG106./S57/1.3/EN 3 3 1
40 China's second continent : how a million migrants are building a new empire in Africa / First edi... Howard W. French. Alfred A. Knopf, 2014. DT16.C48./F74/1/EN 1 3 3
41 The origins of major war / Dale C. Copeland. Cornell University Press, 2000. D511./C626/3/EN 1 3 3
42 Haidege'er xian xiang xue mei xue yan jiu / Xiao Lang zhu. Shanghai san lian shu dian, 2015. B3279.H49./XL/19/CN 2 3 1.5
43 Ha ma xian sheng qu kan xin li yi sheng (蛤蟆先生去看心理医生) = Counselling for toads: a psychol... 罗伯特·戴博德著 ; 陈赢译. 天津人民出版社, 2020. BF637.C6./B53/31/CN 2 3 1.5
44 Wu jie cheng zhang (无界成长) / 谢胜子著. 文汇出版社, 2020. BF637.S8./XSZ/1155/CN 2 3 1.5
45 Ai de yi shu = The art of loving / Erich Fromm zhu; Li Jianming yi. Shanghai yi wen chu ban she, 2011. BF575.L8./F76/6/CN 2 3 1.5
46 Xue hui gao xiao ji yi (学会高效记忆) = How to improve your memory for study : 世界记忆冠军的刻意... 乔纳森·汉考克著 ; 杨晓译. 中国人民大学出版社, 2019. BF385./H36/6/CN 2 3 1.5
47 Luo ji xue dao lun / Ouwen M Kepi, Ka'er Ke'en zhu ; Zhang Jianjun...[deng] yi = Introduction to logic / Irving M. Cop... Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2007. BC108./C685/3/CN 2 3 1.5
48 CFA yi ji zhong wen jing jiang (CFA一级中文精讲) / 第2版 何旋, 李斯克编著 机械工业出版社, 2018. HG4514./HX/1/CN 3 3 1
49 CFA® Yi ji zhong wen jiao cai (CFA®一级中文教材) / 高顿财经研究院编著. 立信会计出版社, 2020. HG4514./CHA/3/CN, HG4514./CHA/4/CN, H... 3 3 1
50 Visual C++ cong ru men dao jing tong / Di 3 ban. Ming ri ke ji bian zhu. Qing hua da xue chu ban she, 2012. QA76.73.C153./VIS/44/CN 2 3 1.5
51 Ling ji chu xue suan fa / Di 3 ban. Dai Yan...[deng] bian zhu. Ji xie gong ye chu ban she, 2014. QA76.6./LIN/80/CN 2 3 1.5
52 Pu xue yuan li ji ying yong = Spectroscopy principle and application / Wang Ying, Qi Haiyan, Han Shuang zhu bian. Ha'erbin gong ye da xue chu ban she, 2015. QD95./PU/1/CN 2 3 1.5
53 Java ru men hen jian dan / Li Shimin...[deng] bian zhu. Qing hua da xue chu ban she, 2012. QA76.73.J38./JAV/127/CN 2 3 1.5
54 Hui bian yu yan cheng xu she ji : Ji yu ARM ti xi jie gou / Wen Quan'gang, Hao Zhigang zhu bian ; Zhang Ronggao fu zhu bian. 基于 ARM 体系结构 / 2016. QA76.73.A8./HUI/429/CN 2 3 1.5
55 Offer lai le (Offer来了) : Java面试核心知识点精讲. 原理篇 / 王磊编著. 电子工业出版社, 2019. QA76.73.J38./WL/493/CN 2 3 1.5
56 Shu zhi fang fa (MATLAB ban) / John H. Mathews,Kurtis D. Fink zhu ; Chen Yu, Zhou Lu, Qian Fang deng yi ; Li Xiaomei shen jiao. Dian zi gong ye chu ban she, 2010. QA297./M39/2.1/CN 2 3 1.5
57 Accelerated C++ zhong wen ban : tong guo shi lie jin xing bian cheng shi jian = Accelerated C++ :... Andrew Koenig, Barbara E. Moo bian zhu ; Zhang Ming yi. Ke xue chu ban she, 2012. QA76.73.C153./K67/33/CN 2 3 1.5
58 Keras shen du xue xi (Keras深度学习) / 鲁睿元, 祝继华编著. 中国水利水电出版社, 2019. QA76.73.P98./LRY/262/CN 2 3 1.5
59 Hui bian yu yan cheng xu she ji (汇编语言程序设计) = Assembly language programming / 雷向东, 雷振阳, 龙军编著. 中南大学出版社, 2019. QA76.73.A8./LXD/9/CN 2 3 1.5
60 Shu zhi fen xi = Numerical analysis / Timothy Sauer zhu ; Pei Yuru, Ma Gengyu yi. Ji xie gong ye chu ban she, 2014. QA297./S348/10/CN 2 3 1.5
61 Python bian cheng ji chu ji ying yong (Python编程基础及应用) / 陈波, 刘慧君主编. 高等教育出版社, 2020. QA76.73.P98./PYT/364/CN 2 3 1.5
62 Ren sheng fu ben (人生复本) / 布莱克·克劳奇著 ; 颜湘如译. 中信出版集团股份有限公司, 2017. PS3603.R68./DAR/2/CN 2 3 1.5
63 Ji chang, kong cheng fu wu shi yong Yingyu dui hua ji ci hui shou ce / Li Wenjing...[deng] bian zhu. Zhongguo shui li shui dian chu ban she, 2010. PE1116./JI/30/CN 2 3 1.5
64 Zai xi yu zhong hu han = Cries in the drizzle / Yu Hua zhu. Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2018. PL2928.H78./ZAI/13/CN 2 3 1.5
65 Ren jian shi ge / Taizai Zhi zhu ; Wang Rongbo yi. Yan bian jiao yu chu ban she, 2019. PL825.A8./NIN/1.13/CN 2 3 1.5
66 Ying yu kou yi jiao cheng(xia) = A coursebook of interpreting between english and chinese (II) / zhu bian Zhong Weihe. Gao deng jiao yu chu ban she, 2006. PE1498.2./C55.YIN/14/CN 2 3 1.5
67 Jin Ling shi san chai = The flowers of war / Yan Gelin zhu. Chang jiu wen yi chu ban she, 2012. PL2925.K62./JIN/2/CN 2 3 1.5
68 Liao bu qi de Gaicibi / Zhou Dianfu zhu bian ; Feicijielade zhu ;Shen Xuefu yi. Jilin chu ban ji tuan you xian ze ren gong si, 2009. PS3511.I9./GRE/19/CN 2 3 1.5
69 Ren jian shi ge / Taizai Zhi zhu ; Luo Songtao yi. Shanxi shi fan da xue chu ban zong she, 2019. PL825.A8./NIN/1.11/CN 2 3 1.5
70 Luo si zai ning jin (螺丝在拧紧) : 插图版 / 亨利·詹姆斯著 ; 邹海仑译 = The turn of the screw / Henry James. 上海文艺出版社, 2020. PS2116.G6./TUR/1/CN 2 3 1.5
71 Ren lei qun xing shan yao shi / Sitefen Ciweige zhu ; Sun Shujuan yi. Bei fang wen yi chu ban she, 2018. PT2653.W42./REN/26/CN 2 3 1.5
72 Yi ge ren de chao sheng. Kuini de qing ge / II : Leiqiu Qiaoyisi zhu ; Yuan Tian yi. 奎妮的情歌 / 2015. PR6110.O98./LOV/2/CN 2 3 1.5
73 Xie yang (斜阳) / 太宰治著 ; 罗越译. 江苏凤凰文艺出版社, 2020. PL825.A8./XIE/14/CN 2 3 1.5
74 Huang que ji / Su Tong zhu. Ren min wen xue chu ban she, 2019. PL2904.T86./HUA/23/CN 2 3 1.5
75 Wu hao tu chang / Ku'erte Fengneigute zhu ; Yu Jianhua yi = Slaughterhouse-five / Kurt Vonnegut. Yi lin chu ban she, 2018. PS3572.O5./SLA/3.1/CN 2 3 1.5
76 Fei wang Bali de mo ban ji : Dubian Chunyi duan pian xiao shuo jing xuan / Dubian Chunyi zhu ; Wei Lanyi. Sichuan wen yi chu ban she, 2016. PL864.T28./PAR/4/CN 2 3 1.5
77 21 tian tu po Ya si ci hui = Vocabulary for IELTS / Huan qiu Ya si jiao xue yan jiu zhong xin bian zhu. Nanjing da xue chu ban she, 2012. PE1130.C4./ER/1049/CN 2 3 1.5
78 Kan bu jian de cheng shi / Italo Calvino zhu ; Zhang Mi yi. Yi lin chu ban she, 2019. PQ4809.A45./CIT/15/CN 2 3 1.5
79 CNN zhu bo jiao ni lao wai zui chang yong de ying wen duan yu = Mastering essential English phras... LiveABC bian zhu. Ke xue chu ban she, 2014. PE1130.C4./CAB/881/CN 2 3 1.5
80 Hei an de xin (黑暗的心) = Heart of darkness / 康拉德著; 黄雨石译. 商务印书馆, 2019. PR6005.O4./H4/20.1/CN 2 3 1.5
81 San ti II : hei an sen lin / Liu Cixin zhu. Chongqing chu ban she. 2008. PL2947.C59./SAN/2/CN 2 3 1.5
82 Ya si zhou ji hua : Kou yu / Liu Wei bian zhu. Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2012. PE1128./LW/5/CN 2 3 1.5
83 Xi ban ya yu shi yong yu fa xin bian (西班牙语实用语法新编) : 增补本 = Gramática de uso práctic... 孙义桢, 张婧亭编著. 上海外语教育出版社, 2020. PC4112./SYZ/3/CN 2 3 1.5
84 Tan xiang xing (檀香刑) = Sandalwood death / 莫言著. 浙江文艺出版社, 2019. PL2886.O1684./MY/21.1/CN 2 3 1.5
85 Ying yu bi yi shi wu. San ji / Zhang Chunbai, Wang Dawei zhu bian. Wai wen chu ban she, 2017. PE1498.2.C55./YIN/167/CN 2 3 1.5
86 Huo luan shi qi de ai qing / Jiaxiya Maerkesi zhu ; Yang Ling yi. 南海出版公司, 2015. PQ8180.17.A73./AMO/1/CN 2 3 1.5
87 IELTS 9 fen kou yu = IELTS superior speaking / Di 2 ban. Patrick Hafenstein bian zhu. Xi'an jiao tong da xue chu ban she, 2013. PE1130.C4./H324/950/CN 2 3 1.5
88 Shuang jiang / Yan Geling zhu. Sichuan wen yi chu ban she, 2020. PL2925.K62./SHU/18/CN 2 3 1.5
89 (Bei wai gao fan bi yi ke ) 北外高翻笔译课 : 英译汉 = An English-Chinese translation course in Be... 李长栓, 王苏阳著. 中译出版社, 2020. P306./LCS/48/CN 2 3 1.5
90 A first course in probability / Ninth edition. Pearson new international edition. Sheldon Ross. Pearson, [2014] QA273./R83/51/EN 1 3 3
91 Gravity : an introduction to Einstein's general relativity / First edition, New international edi... James B. Hartle. Pearson Education, 2014. QC173.6./H37/46/EN 1 3 3
92 Classroom management techniques / Jim Scrivener ; consultant and editor: Scott Thornbury. Cambridge University Press, [2017?] LB3013./S42/2/EN 1 3 3
93 Xin GRE xie zuo guan fang ti ku yu fang wen / Di 2 ban. Ran Wei zhu bian. Zhongguo dui wai fan yi chu ban you xian gong si, 2015. LB2367.4./XIN/38/CN 2 3 1.5
94 Chen du ye song ou mei wen hua chang shi da quan ji = Moment with English·western cultural liter... Feng Qinghua zong zhu bian ; Li Ying bian zhu. Hua dong li gong da xue chu ban she, 2015. LB1050.45./LY/4/CN 2 3 1.5
95 Thomas Heatherwick : making / Revised and expanded edition. written by Thomas Heatherwick and Maisie Rowe. The Monacelli Press, 2015. NA997.H43./H438/2/EN 1 3 3
96 Shoah presence : architectural representations of the Holocaust / Eran Neuman, Tel Aviv University, Israel. Ashgate, [2014] NA6690./N48/1/EN 1 3 3
97 Mei de li cheng = The path of beauty / Li Zehou zhu . San lian shu dian, 2009. NX583.A1./LZH/23/CN 2 3 1.5
98 Bian di feng liu / [zuo zhe Acheng] 江苏凤凰文艺出版社, 2016 nian 3 yue PL2833.A34 1 3 3
99 Essentials of investments / Eleventh edition, International Student Edition. Zvi Bodie, Boston University, Alex Kane, University of California, San Diego, Alan J. Marcus, Bos... McGraw-Hill Education, [2019] HG4521./B63/15/EN 1 3 3
100 Feminism is for everybody : passionate politics / Bell Hooks. South End Press, c2000. HQ1190./H67/1/EN 1 3 3