| 登录

热门借阅

统计范围:3 个月 统计方式:借阅比例 分类:总体排行

题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏 借阅册次 借阅比
1 Usb. USB 50 893 17.86
2 Umbrella. UMBRELLA 70 316 4.51
3 Headphones. HEADPHONES 10 183 18.3
4 Discrete mathematics for computing / Rod Haggarty. Addison-Wesley, c2002. QA76.9./M35/113/EN 9 16 1.78
5 Introduction to econometrics / Updated third edition, Global edition. James H. Stock, Mark W. Watson. Pearson, 2015. HB139./S765/9.1/EN 2 10 5
6 Han ying da ci dian 汉英大词典 = Chinese-English dictionary / 3rd ed. zhu bian, Wu Guanghua . Shanghai yi wen chu ban she, 2010. PL1455./HAN/27/CN 5 10 2
7 Linear algebra and its applications (线性代数及其应用) / 3rd ed. David C. Lay 著; Liu Shenquan, Hong Yi, Ma Dongkui, Guo Guoxiong, Liu Yongping 译 China Machine Press 2005 QA184.2./L39/36/EN 5 8 1.6
8 Di er xing / Ximengna De Bofuwa zhu ; Zhen Kelu yi. Shanghai yi wen chu ban she, 2011. HQ1208./B35/3/CN, HQ1208./B35/4/CN 6 7 1.17
9 Business research methods / International fourth edition. Alan Bryman, Emma Bell. Oxford University Press, 2015. HD30.4./B79/11.1/EN 4 6 1.5
10 Wo de tian cai nü you / Ailai'na Feilante zhu ; Chen Ying yi = L'amica geniale / Elena Ferrante. 人民文学出版社, 2016. PQ4866.E6345./AMI/1/CN 2 6 3
11 Probability and statistical inference / Ninth edition. Global edition. Robert V. Hogg, Elliot A. Tanis, Dale L. Zimmerman. Pearson, [2015] QA273./H694/2.1/EN 1 5 5
12 MATLAB shu xue jian mo jing dian an li shi zhan / Yu Shengwei bian zhu. Qing hua da xue chu ban she, 2014. QA401./YSW/1/CN 2 5 2.5
13 Shu xue jian mo shi li yu you hua suan fa / Yan Kunmei bian zhu. Xiamen da xue chu ban she, 2017. QA401./YKM/9/CN 2 5 2.5
14 Pulinsidun shu xue zhi nan :/ Gao'ersi zhu ; Qi Minyou yi. Ke xue chu ban she, 2014. QA11.2./PRI/18/CN, QA11.2./PRI/19/CN 2 5 2.5
15 Schindler's list / Thomas Keneally ; retold by Nancy Taylor ; series editors, Andy Hopkins and Jocelyn Potter. Pearson Education, 2003. PR9619.3./K46.SCH/1/EN 2 5 2.5
16 Langwen dang dai gao ji Ying yu ci dian : Ying Ying, Ying Han shuang jie = Longman dictionary of... [Yingguo pei sheng jiao yu chu ban you xian gong si bian ; zhu shen Wang Rongpei ; fan yi Wang Li... Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2004 PE1628./LON/8/EN 2 5 2.5
17 Research methods for business students / Eighth Edition. Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill. Pearson, [2019] HD30.4./S28/24.3/EN 3 5 1.67
18 Riben ying zao zhi mei (日本营造之美) : 第一辑 / 内藤昌著 ; 穂积和夫绘 ; 王蕴洁译. 上海人民出版社, 2020. NA1550./RIB/2/CN, NA1550./RIB/3/CN, N... 5 5 1
19 Zu zhi xing wei xue / Sidifen P. Luobinsi, Dimoxi A. Jiaqi zhu ; Sun Jianmin, Li Yuan, Huang Xiaoyong yi = Organization... Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2012. HD58.7./R62/11.5/CN 5 5 1
20 Intermediate microeconomics : a modern approach / Ninth edition. Hal R. Varian. W.W. Norton & Co., 2020. HB172./V34/5.2/EN 1 5 5
21 Shi chang ying xiao yuan li / Feilipu Ketele, Jiali Amusitelang zhu ; Guo Guoqing yi = Principles of marketing / Philip Kotler,... Qing hua da xue chu ban she, 2019. HF5415./K63/58.1/CN 2 5 2.5
22 Introduction to econometrics / Fourth edition. Global edition. James H. Stock, Mark W. Watson. Pearson, [2020] HB139./S765/9.2/EN 2 5 2.5
23 Yi ge mo sheng nv ren de lai xin / Sidifen Ciweige zhu ; Sun Shujuan yi. Bei fang wen yi chu ban she, 2018. PT2653.W42./BRI/21/CN 2 5 2.5
24 Yao me gu du, yao me yong su / Shu Benhua zhu ; Zhang Ning yi. Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2016. B3118.C5./S35/3/CN 2 4 2
25 Business law / Ninth edition. Ewan MacIntyre. Pearson, 2018. KD1629./M33/1/EN 4 4 1
26 Shi wu (失误): 为什么我们总爱犯错 / 凯瑟琳·舒尔茨著; 陈盟, 钟娜译 = Being wrong : adventures in the margin of error / Schulz Kathryn. 中信出版集团股份有限公司, 2019. BD171./S32/2/CN 4 4 1
27 Ya si xie zuo guan fang ti ku fan wen da quan / Yang Fan bian zhu. Nan jing da xue chu ban she, 2014. PE1130.C4./YA/6/CN 2 4 2
28 The queen of death / John Milne. Macmillan, 2005. PE1117.A2./MAC/280/EN 2 4 2
29 Ya si ji jing ti yuan da quan, Ting li fen ce / Di 2 ban. Jiang Tao, Xiao Min zhu bian. Shi you gong ye chu ban she, 2016. PE1128./YA/50/CN 2 4 2
30 Step by Step gong ke Ya si 5.5 fen~6.5 fen he xin ci hui = Core vocabulary for IELTS / Jiang Tao zhu bian. Shi you gong ye chu ban she, 2016. PE1130.C4./STE/1054/CN 2 4 2
31 Jianqiao Ya si zui xin zhen ti ti yuan xiang jie. Ci hui / Liu Min bian zhu. Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2009. PE1130.C4./JIA/307/CN 2 4 2
32 Xu Sanguan mai xie ji / Di 3 ban. Yu Hua zhu. Zuo jia chu ban she, 2012. PL2928.H78./XU/11/CN 2 4 2
33 Chang mian yi sheng / Stephen King zhu ; Yu Shi yi. Ren min wen xue chu ban she, 2017. PS3561.I483./DOC/66/CN 2 4 2
34 Fu yan zhe (赴宴者) = The banquet bug / 严歌苓著;郭强生译. 四川文艺出版社, 2019. PL2925.K55./BAN/12/CN 2 4 2
35 Jin ge si / Sandao Youjifu zhu ; Dai Ke yi. Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2018. PL833.I7./KIN/15/CN 2 4 2
36 Python shu xue shi yan yu jian mo (Python数学实验与建模) / 司守奎, 孙玺菁主编. 科学出版社, 2020. QA401./PYT/2/CN 1 4 4
37 Biology : a global approach / Eleventh edition, global edition. Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Berkeley, California, Lisa A. Urry, Mills College, Oakland, Cal... Pearson, 2018. QH308.2./C34/58/EN 2 4 2
38 Zhongguo gu dian yuan lin fen xi 中国古典园林分析 / Peng Yigang. Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 1986 SB466.C5./PYG/2/CN 5 4 0.8
39 Ya si ji jing ti yuan da quan, yue du fen ce : jiao 10 ban / Di 2 ban. Jiang Tao, Liu Miao zhu bian. Shi you gong ye chu ban she, 2016. PE1128./YA/51/CN 2 4 2
40 IETS ya si fen ji ci hui 21 tian jin ji / Geng geng bian zhu. Zhejiang jiao yu chu ban she, 2015. PE1449./GG/20/CN 2 4 2
41 Tian yu = The sent·down girl / Yan Geling zhu. Si chuan wen yi chu ban she, 2019. PL2925.K62./TIA/13/CN 2 4 2
42 Ri shi (日蚀) = Dolores claiborne / 斯蒂芬·金著 ; 陈静芳译. 湖南文艺出版社, 2020. PS3561.I483./DOL/68/CN 2 4 2
43 Yue liang he liu bian shi / William Somerset Maugham zhu ; Yao Wang, Yao Junwei yi. Ren min wen xue chu ban she, 2020. PR6025.A86./MOO/17.4/CN 2 4 2
44 Nicai sui bi jing xuan / Friedrich Wilhelm Nietzsche zhu ; Zhu Yang deng yi. Chang jiang wen yi chu ban she, 2016. PT2440.N72./NI/2/CN 2 4 2
45 Collins Spanish dictionary & grammar. Seventh edition. Collins, 2014. PC4640./COL/1/EN 2 4 2
46 Python ji chu jiao cheng = Beginning Python : from novice to professional / Magnus Lie Hetland zhu ; Si Wei, Zeng Junwai, Tan Yinhua yi. Ren min you dian chu ban she, 2014. QA76.73.P98./H48/21.1/CN 2 4 2
47 Shu xue jian mo yu MATLAB ying yong = Mathematical model and MATLAB / Xia Aisheng, Liu Junfeng zhu bian. Mathematical model and MATLAB / 2016. QA401./SHU/47/CN 2 4 2
48 MATLAB R2015b数学建模 = MATLAB R2015b mathematical modeling / Zhang Defeng bian zhu. MATLAB R2015b mathematical modeling / 2016. QA401./ZDF/3/CN 2 4 2
49 Matlab zai da xue shu xue zhong di ying yong / Liu Jiahai...[deng] zhu bian. Zhejiang da xue chu ban she, 2014. QA401./MAT/4/CN 2 4 2
50 Jian zhu shi shu = Ten books on architecture / Weiteluwei zhu ; I. D. Luolanying yi ; T.N. Hao ping zhu; Chen Ping zhong yi. Beijing da xue chu ban she, 2012. NA2515./V73/1/CN 2 4 2
51 Critical management studies / edited by Mats Alvesson, Hugh Willmott. SAGE, 2011. HD30.19./CRI/2/EN, HD30.19./CRI/3/EN,... 4 4 1
52 Zi bei yu chao yue / Alfred Adler zhu ; Zhang Li yi. Ha'erbin chu ban she, 2019. BF778./A34/5.2/CN 2 4 2
53 Xian dai cheng shi gui hua (现代城市规划) / John M. Levy著 ; 张春香译 = Contemporary urban planning. 电子工业出版社, 2019. HT167./L38/6/CN 2 3 1.5
54 Jing ji xue yuan li, hong guan jing ji xue fen ce / Man Kun zhu ; Liang Xiaomin, Liang Shuo yi = Principles of economics / N. Gregory Mankiw. Beijing da xue chu ban she, 2012. HB171.5./M264/3.3/CN 2 3 1.5
55 Cheng shi gui hua gai lun / Chen Shuang, He Wen zhu bian; Jin Yinghong fu zhu bian. Ke xue chu ban she, 2006. HT166./CHE/47/CN 2 3 1.5
56 Quan neng ying xiao (全能营销) / 达夫著. 中国华侨出版社, 2020. HF5415./DF/33/CN 2 3 1.5
57 Accountant in business : study text = kuai ji shi yu qi ye : ke ben / BPP Learning Media zhu. Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2010. HF5661./ACC/103/EN 3 3 1
58 Accounting and finance for non-specialists / Ninth edition. Peter Atrill,Eddie McLaney. Pearson Education Limited, 2015. HF5636./A883/4/EN 3 3 1
59 Revisiting the roots of the cold war / Michael G. Carew. Lexington Books, 2019. D843./C37/2/EN 1 3 3
60 The Kirghiz and Wakhi of Afghanistan : adaptation to closed frontiers and war / M. Nazif Shahrani with a new preface and epilogue by the author. University of Washington Press, 2002. DS354.6.K572/S5/1/EN 1 3 3
61 Mei xue san bu / Zong Baihua zhu. Shanghai ren min chu ban she, 2015. BH39./ZBH/14/CN 1 3 3
62 Ke yi lian xi : ru he cong xin shou dao da shi / Andesi Ailikesen, Luobote Puer zhu ; Wang Zhenglin yi = Peak : secrets from the new science of ex... 如何从新手到大师 / 2016. BF378.E94./E75/1/CN 2 3 1.5
63 Fei bao li gou tong = Nonviolent communication / Maxie'er Lusenbao zhu ; Ruan Yinhua yi. Hua xia chu ban she, 2018. BF637.C45./R67/141/CN 2 3 1.5
64 Mai ken xi luo ji si kao li (麦肯锡逻辑思考力) / 西村克己著 ; 张雯译. 北京时代华文书局, 2019. BC108./MAI/1/CN 2 3 1.5
65 Ai de yi shu / Ai Fuluomu zhu ; Li Jianming yi. Shanghai yi wen chu ban she, 2008. BF575.L8./F76/5/CN 2 3 1.5
66 Fen zi sheng wu xue (分子生物学) = Molecular biology / Robert F. Weaver著 ; 郑用链等译. 科学出版社, 2016. QH506./W43/11.1/CN 1 3 3
67 Pulinsidun shu xue zhi nan. di san juan / Timothy Gowers zhu bian; Qi Minyou yi. Ke xue chu ban she, 2014. QA11.2./PU/22/CN 1 3 3
68 Zhongguo si xiang shi , dao lun : si xiang shi de xie fa / 2 ban. Ge Zhaoguang zhu. Fu dan da xue chu ban she, 2013. B126./GZG/4/CN, B126./GZG/5/CN, B126.... 3 3 1
69 Cheng shi jie gu kong jian wu ran wu kuo san yu fen bu (城市街谷空间污染物扩散与分布) / 赵敬源著. 中国建筑工业出版社, 2019. TD883./ZJY/7/CN 1 3 3
70 Construction cost estimating : process and practices / Len Holm ... [et al.]. Pearson/Prentice Hall, c2005. TH435./CON/8/EN 1 3 3
71 Fundamentals of electric circuits / Sixth edition. Charles K. Alexander, Department of Electrical and Computer Engineering, Cleveland State Universi... McGraw-hill Education, 2017. TK454./A452/17.1/EN 1 3 3
72 The Cambridge dictionary of English grammar / Pam Peters, Macquarie University, Sydney. Cambridge University Press, 2013. PE1097./P48/1/EN 1 3 3
73 Introducing global Englishes / Nicola Galloway and Heath Rose. Routledge, 2015. PE1073./G35/1/EN 1 3 3
74 The prime of Miss Jean Brodie / by Muriel Spark. Penguin, 2000. PR6037.P29./PRI/1/EN 1 3 3
75 Xue sheng Ying Han shi yong ci dian 学生英汉实用词典 = An English - Chinese practical dictionary... zhu bian Wang Jingyu. Shanghai wai yu jiao yu chu ban she, 2006. PL1455.XUE/15/CN 1 3 3
76 Rethinking the second language listening test : from theory to practice / John Field. Equinox Publishing, [2019] P53.47./F55/4/EN 1 3 3
77 Wrecker / Noel O'Reilly. MIRA, 2019. PR6115.R447./WRE/1/EN 1 3 3
78 Cambridge IELTS 8 : examination papers from University of Cambridge ESOL examinations. University of Cambridge. Cambridge University Press, 2011. PE1128./CAM/28.6/EN 1 3 3
79 Cambridge IELTS 9 : examination papers from University of Cambridge ESOL. University of Cambridge. Cambridge University Press, 2013. PE1128./CAM/28.7/EN 1 3 3
80 Ye huo ji : San shi zhou nian ji nian ban / Long Yingtai zhu. 三十周年纪念版 / 2014. PL2880.U54./YE/1/CN 1 3 3
81 Xi Que Mou Sha an (喜鹊谋杀案) 安东尼·霍洛维茨著 ; 梁清新译 = The magpie murders. 新星出版社, 2019. PR6058.O715./MAG/10.1/CN 1 3 3
82 Zao fang zi / Wang Shu zhu. Hunan mei shu chu ban she, 2016. NA2706.C5./WS/27/CN 2 3 1.5
83 Shang di zhi tou zi ma : liang zi wu li shi hua = History of quantum physics / Cao Tianyuan zhu. Beijing lian he chu ban gong si, 2019. QC174.12./CTY/194/CN 2 3 1.5
84 Cong ling kai shi xue Pythonda shu ju yu liang hua jiao yi (从零开始学Python大数据与量化交易) / 周峰,王可群编著. 清华大学出版社, 2019. QA76.73.P98./ZF/290/CN 2 3 1.5
85 Write right for the American mathematical contest in modeling = Zheng que xie zuo Meiguo da xue s... Jay Belanger, William P. Fox, Wang Jie, Mao Ziyang. Gao deng jiao yu chu ban she, 2017. QA401./WRI/1/EN 2 3 1.5
86 Shen du xue xi de shu xue (深度学习的数学) / 涌井良幸, 涌井贞美著; 杨瑞龙译. 人民邮电出版社, 2019. Q325.5./SHE/139/CN 2 3 1.5
87 Linear algebra and its applications = Xian xing dai shu ji qi ying yong / 4th ed. David C. Lay zhu. Publishing House of Electronics Industry , 2018. QA184.2./L39/36.4/EN 2 3 1.5
88 Shu xue fen xi 1 / Fang Qiqin bian. Gao deng jiao yu chu ban she, 2015. QA300./FQQ/1/CN 2 3 1.5
89 Shu ju ku xi tong gai nian = Database system concepts / Abraham Silberschatz , Henry F. Korth , S. Sudarshan zhu ; Yang Dongqing , Li Hongyan , Tang Shiw... Ji xie gong ye chu ban she, 2013. QA76.9.D3./K67/196/CN 2 3 1.5
90 Hui bian yu yan yu ji suan ji xi tong zu cheng / Li Xinguang...[deng] bian zhu. Ji xie gong ye chu ban she, 2009. QA76.73.A8./HUI/233/CN 2 3 1.5
91 Li zi wu li dao lun / Dawei J. Gelifeisi zhu ; Wang Qing yi = Introduction to elementary particles / David J.Griffiths. Ji xie gong ye chu ban she, 2016. QC793.2./G75/28/CN 2 3 1.5
92 Xing shi yu yan yu zi dong ji / Di 2 ban. Yang Juan, Shi Chuan, Wang Bai zhu bian. Beijing you dian da xue chu ban she, 2017. QA267.3./XIN/5/CN 2 3 1.5
93 Shu xue mo xing / Di wu ban. Jiang Qiyuan, Xie Jinxing, Ye Jun bian. Gao deng jiao yu chu ban she, 2018. QA401./JQY/1/CN 2 3 1.5
94 Ji suan ji zu cheng yuan li jie ti can kao / Di 6 ban. Zhang Jiwen bian zhu. Qing hua da xue chu ban she, 2016. QA76.9.A73./ZJW/592/CN 2 3 1.5
95 Se pu fen xi fa / Di 2 ban. Su Liqiang zhu bian ; Zhen Yongjie fu zhu bian. Qing hua da xue chu ban she, 2017. QD79.C4./SE/17/CN 2 3 1.5
96 Suan fa tu jie : xiang xiao shuo yi yang you qu de suan fa ru men shu / Aditya Bhargava zhu ; Yuan Guozhong Yi. Ren ming you dian chu ban she, 2017. QA76.9.A43./B474/43/CN 2 3 1.5
97 Keras shen du xue xi (Keras深度学习) / 鲁睿元, 祝继华编著. 中国水利水电出版社, 2019. QA76.73.P98./LRY/262/CN 2 3 1.5
98 Shu xue jian mo jing sai you xiu lun wen ping xi / Yang Guiyuan, Zhu Jiaming bian. Zhongguo ke xue ji shu da xue chu ban she, 2013. QA401./SHU/19/CN 2 3 1.5
99 Shi jian xu lie fen xi yu Rruan jian (时间序列分析与R软件) / 薛毅, 陈立萍编著. 清华大学出版社, 2020. QA280./XY/1/CN 2 3 1.5
100 Shen du xue xi : juan ji shen jing wang luo cong ru men dao jing tong = Deep learning : mastering... Li Yujian ...deng zhu. Ji xie gong ye chu ban she, 2018. QA76.87./LYJ/98/CN 2 3 1.5