| 登录

热门借阅

统计范围:3 个月 统计方式:借阅比例 分类:总体排行

题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏 借阅册次 借阅比
1 Usb. USB 50 1474 29.48
2 Umbrella. UMBRELLA 91 256 2.81
3 Headphones. HEADPHONES 10 237 23.7
4 Linear algebra done right / Third edition. Sheldon Axler. Springer, c2015. QA184./A96/2.2/EN 1 8 8
5 Tou ru chan chu jing ji xue / Woxili Li'angtifuzhu ; Cui Shuxiang yi. Shang wu yin shu guan, 2011. HB142./L46/2/CN 2 8 4
6 Guide to LATEX / 4th ed. Helmut Kopka, Patrick W. Daly. Addison-Wesley, c2004. Z253.4.L38, Z253.4.L38./K66/2/EN 1 8 8
7 Cong ling kai shi de nü xing zhu yi(从零开始的女性主义) / 专著著者上野千鹤子,田房永子,吕灵芝. 北京联合出版公司, 2021. HQ1208./CON/2/CN 2 7 3.5
8 Yingguo shang wu fa lü / Chen Huifang bian zhu. Li xin kuai ji chu ban she, 2008. KD1629./CHF/2/CN 1 6 6
9 Shu xue jian mo fang fa yu fen xi = Mathematical modeling / Mark M.Meerschaert zhu ; Liu Laifu, Huang Haiyang, Yang Chun yi. Ji xie gong ye chu ban she, 2014. QA401./M478/15.2/CN 5 5 1
10 Composite structures according to Eurocode 4 : worked examples / Darko Dujmović, Boris Androić, Ivan Lukačević. Ernst & Sohn, a Wiley brand, [2015] TA664./D85/1/EN 1 5 5
11 Introduction to robotics : mechanics and control / Fourth edition. John J. Craig = Ji qi ren xue dao lun / [Mei]Yuehan J.Keleige zhu. China Machine Press, 2018. TJ211./C67/2.1/EN 4 5 1.25
12 Linear algebra and its applications (线性代数及其应用) / 3rd ed. David C. Lay 著; Liu Shenquan, Hong Yi, Ma Dongkui, Guo Guoxiong, Liu Yongping 译 China Machine Press 2005 QA184.2./L39/36/EN 5 5 1
13 Zhong guo gu dian yuan lin yu xian dai zhuan yi shi wu jiang / Tian Chaoyang deng zhu. Zhong guo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. NA6930./TCY/1/CN 2 5 2.5
14 Ya si ci hui zhen jing = Vocabulary for IELTS / Liu Hongbo bian zhu. Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2018. PE1130.C4./LHB/1274/CN 2 5 2.5
15 Jin rong sui ji fen xi / Xiu ding ban. Shidiwen E. Shilifu zhu ; Chen Qihong, Chen Dihua yi. Shanghai cai jing da xue chu ban she, 2015. HG106./S57/10/CN, HG106./S57/9/CN 4 5 1.25
16 ACCA. Advanced audit and assurance - international (AAA - INT). Workbook. Association of Chartered Certified Accountants (Great Britain) BPP Learning Media, 2019. HF5667./ASS/9/EN 1 5 5
17 Leadership : theory and practice / Seventh Edition. Peter G. Northouse, Western Michigan University. SAGE Publications, Inc., [2016] HM1261./N67/3/EN 2 5 2.5
18 Tian sheng you zui (天生有罪) : 特雷弗·诺亚的变色人生 : 珍藏版 = Born a crime : stories from a S... 特雷弗·诺亚著 ; 董帅译. 天津人民出版社, 2020. PN2287.N557./A3/1/CN 2 5 2.5
19 Microelectronics : circuit analysis and design / 4th ed. Donald A. Neamen. McGraw-Hill, c2010. TK7867./N412/4/EN 4 4 1
20 Xiao wang zi xie gei ma ma de xin 小王子写给妈妈的信 / Sheng'aikexupeili zhu ; Wang Shufen yi. Ren min wen xue chu ban she, 2008. PQ2637./A274.MA/3/CN 1 4 4
21 Pythonbian cheng zi xue shou ce (Python编程自学手册) / 史向东[and 3 others]编著. 电子工业出版社, 2020. QA76.73.P98./SXD/312/CN 2 4 2
22 Shu xue jian mo = A first course in mathematical modeling / Frank R. Giordano, William P. Fox, Steven B. Horton zhu; Ye Qixiao, Jiang Qiyuan deng yi. Ji xie gong ye chu ban she, 2014. QA401./G55/16/CN 3 4 1.33
23 Lundun ren (伦敦人) = Londoners: the days and nights of London now-as told by those who love it,... 克莱格·泰勒著 ; 华苑译. 湖南文艺出版社, 2019. DA688./T39/2/CN 2 4 2
24 Wan shu de ren (晚熟的人) / 莫言著. 人民文学出版社, 2020. PL2886.O1684./MY/26/CN 2 4 2
25 Yuehan Kelisiduofu / Luoman Luolan zhu ; Han Hulin yi = Jean-Christophe / Romain Rolland. Yi lin chu ban she, 2010 PQ2635.O5./JEA/4.1/CN, PQ2635.O5./JEA... 2 4 2
26 Hai feng fu mian / Gao Han zhu. Tianjin ren min chu ban she, 2020. PL2653./HAI/31/CN 2 4 2
27 Yue liang he liu bian shi / Maomu zhu ; Fu Weici yi. Shanghai yi wen chu ban she, 2012. PR6025.A86./MOO/21/CN 2 4 2
28 Yi ci jiu kao dao Ya si yue du 6.5+ / Phoebe Chi bian zhu. Shi you gong ye chu ban she, 2018. PE1130.C4./P37/1241/CN 2 4 2
29 Wen cheng (文城) = Wencheng : a novel / 余华著. 北京十月文艺出版社, 2021. PL2928.H78./WEN/17/CN 2 4 2
30 Fen chang zhi shu (坟场之书) / 尼尔·盖曼著 ; P. 克里格·罗赛尔绘 ; 陆絮译. 新星出版社, 2019. PR6057.A319./GRA/5/CN, PR6057.A319./G... 2 4 2
31 San ti. III, Si shen yong sheng = Three body. Ⅲ, Dead end / Liu Cixin zhu. Chongqin chu ban she, 2010. PL2947.C59./SAN/4/CN 2 4 2
32 Matlab zai shu xue jian mo zhong de ying yong / Zhuo jinwu zhu bian. Beijing hang kong hang tian da xue chu ban she, 2011. QA401./MAT/30/CN 2 4 2
33 Elementary differential geometry / 2nd ed. Andrew Pressley. Springer, c2010. QA641./P68/1/EN 2 4 2
34 Zai xi yu zhong hu han = Cries in the drizzle / Yu Hua zhu. Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2018. PL2928.H78./ZAI/13/CN 2 4 2
35 Ren shi de zhen xiang / William Somerset Maugham zhu ; Wang Jinhua yi. Shanxi shi fan da xue chu ban zong she, 2021. PR6025.A86./REN/48/CN 2 4 2
36 Yi ge jiao Ouwei de nan ren jue ding qu si (一个叫欧维的男人决定去死) = En man som heter Ove / 第... 费雷德里克·巴克曼著 ; 宁蒙译. 四川文艺出版社, 2020. PT9877.12.A25./MAN/1/CN 2 4 2
37 A mi tuo fo me me da / Da Bing [zhu]. 湖南文艺出版社, 2015. PL2935.A3./DB/3/CN 2 4 2
38 CFA® Yi ji zhong wen jiao cai (CFA®一级中文教材) / 高顿财经研究院编著. 立信会计出版社, 2020. HG4514./CHA/3/CN, HG4514./CHA/4/CN, H... 3 4 1.33
39 CFA yi ji zhong wen jing jiang (CFA一级中文精讲) / 第2版 何旋, 李斯克编著 机械工业出版社, 2018. HG4514./HX/1/CN 3 4 1.33
40 Textual poachers : television fans and participatory culture / Updated 20th anniversary ed. Henry Jenkins. Routledge, 2013. HM646./J45/2/EN 3 4 1.33
41 Corporate finance / Twelfth ed. Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe, Bradford D. Jordan. McGraw-Hill / Irwin, 2019. HG4026./R675/13.1/EN 1 4 4
42 Taxation : Finance Act 2020 / Twenty-sixth edition. Alan Melville, FCA, BSc, Cert. Ed. Pearson, 2021. HJ4935.G7./M45/1/EN 1 4 4
43 Zu zhi xing wei xue (组织行为学) = Organizational behavior / 斯蒂芬·罗宾斯, 蒂莫西·贾奇著 ; 孙健敏, 朱曦济, 李原译. 中国人民大学出版社, 2021. HD58.7./R62/11.12/CN 2 4 2
44 Doing a literature review : releasing the research imagination / Second edition. Chris Hart. SAGE Publications Ltd, 2018. H62./H25/20/EN 2 4 2
45 Ji qi xue xi ji chu (机器学习基础) : 面向预测数据分析的算法、实用范例与案例研究 = Fundamentals of... 约翰·D. 凯莱赫, 布莱恩·马克·纳米, 奥伊弗·达西著 ; 顾卓尔译 ; 张志华等审校. 机械工业出版社, 2020. Q325.5./K455/50.1/CN 2 4 2
46 Dian zi dian lu fen xi yu she ji (电子电路分析与设计) : 模拟电子技术 = Microelectronics: circuit... 尼曼著 ; 任艳频, 张东辉, 赵晓燕译. 清华大学出版社, 2021. TK7867./N412/4.3/CN 1 3 3
47 Mei de li cheng = The path of beauty / Li Zehou zhu . San lian shu dian, 2009. NX583.A1./LZH/23/CN 2 3 1.5
48 Gong ye ji qi ren zuo ye xi tong ji cheng kai fa yu ying yong : Shi zhan ji an li / Liu Chao, Zhou Enquan, Yan Yonghua zhu bian. Hua xue gong ye chu ban she, 2021. TJ211./GON/24/CN 2 3 1.5
49 Xin xi zhi mei = Information is beautiful / David McCandless zhu ; Sheng Qing ... [deng] yi. Dian zi gong ye chu ban she, 2014. AG250./M333/1/CN 4 3 0.75
50 Ke yi lian xi : ru he cong xin shou dao da shi / Andesi Ailikesen, Luobote Puer zhu ; Wang Zhenglin yi = Peak : secrets from the new science of ex... 如何从新手到大师 / 2016. BF378.E94./E75/1/CN 2 3 1.5
51 Zi bei yu chao yue zhuan zhuo : Jing dian quan yi ben / A'erfuleide Adele zhu ; Jiang Yue yi. Gu wu xuan chu ban she, 2017. BF175./A5/4/CN 2 3 1.5
52 Qian yi shi de li liang : Chuang zao cai fu he cheng gong de mi jue. 2 / Joseph Murphy zhu ; Li Jin yi. Beijing yan shan chu ban she you xian gong si, 2019. BF145./M812/3.1/CN 2 3 1.5
53 Hafo Zhongguo zhe xue ke : HaFo da xue zheng san guan de gong gong xuan xiu ke / Maike'er Puming, Kelisidina Geluosi-Lo zhu ; Hu Yang yi = The path : a new way to think about eve... Zhong xin chu ban ji tuan, 2017. B126./P84/2/CN 2 3 1.5
54 Tan pan bo yi = Negotiations / Li Ligang zhu. Zhongguo shang ye chu ban she, 2021. BF637.N4./LLG/62/CN 2 3 1.5
55 Ren sheng shi er fa ze (人生十二法则) = 12 rules for life : an antidote to chaos / 乔丹·彼得森著 ; 史秀雄译. 浙江人民出版社, 2019. BJ1589./P48/2/CN 2 3 1.5
56 Wo dun shang xue yuan zui shi yong de tan pan ke (沃顿商学院最实用的谈判课) = Bargaining for adva... 理查德·谢尔著 ; 林民旺,李翠英译. 机械工业出版社, 2020. BF637.N4./S44/50/CN 2 3 1.5
57 Tian sheng bu tong : ren ge lei xing shi bie he qian neng kai fa / Yishabei'er Mai'ersi, Bide Mai'ersi zhu ; Yan Guannan yi = Gifts differing : understanding person... 人格类型识别和潜能开发 / 2016. BF698.3./M94/16/CN 2 3 1.5
58 Bei tao yan de yong qi : Zi wo qi fa zhi fu Adelei de zhe xue ke / Anjian Yilang, Guhe Shijian zhu; Qu Haixia yi. Ji xie gong ye chu ban she, 2015. BF175.5.A33./K57/1/CN 2 3 1.5
59 Si kao, kuai yu man / Kaniman zhu ; Hu Xiaojiao, Li Aimin, He Mengying yi. Zhong xin chu ban she, 2012. BF441./K238/1.1/CN 2 3 1.5
60 Shuo fu li (说服力) : 如何让他人改变想法? =The skinny on the art of persuasion : how to move min... 吉姆·兰德尔著; 舒建广译. 湖南文艺出版社, 2021. BF637.C45./SKI/241/CN 2 3 1.5
61 Da xue sheng li yi zhi dao yu xun lian / Li Xia zhu bian. Shou du jing ji mao yi da xue chu ban she, 2009. BJ2007.C57./DA/15/CN 2 3 1.5
62 Da shu ju tong ji ji chu / Zhou Hui zhu bian. Ye jin gong ye chu ban she, 2019. QA276./DA/17/CN 2 3 1.5
63 Wu ji ji fen xi hua xue (无机及分析化学) / 第2版. 张胜建, 陈德余主编. 科学出版社, 2019. QD151.3./WU/26/CN 2 3 1.5
64 Shu xue jian mo shi li yu you hua suan fa / Yan Kunmei bian zhu. Xiamen da xue chu ban she, 2017. QA401./YKM/9/CN 2 3 1.5
65 Data structures and algorithm analysis in C / 2nd ed. Mark Allen Weiss = 数据结构与算法分析 : C语言描述 / 马克·艾伦·维斯著. 机械工业出版社, 2020. QA76.73./C15.W463/357.2/EN 2 3 1.5
66 The elements of statistical learning : data mining, inference, and prediction / 2nd ed. Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman. Springer, c2009. Q325.5./H39/15/EN 2 3 1.5
67 Keras shen du xue xi (Keras深度学习) / 鲁睿元, 祝继华编著. 中国水利水电出版社, 2019. QA76.73.P98./LRY/262/CN 2 3 1.5
68 Python Bian cheng cong 0 dao 1 (Python编程从0到1) : 视频教学版 / 张頔著. 机械工业出版社, 2019. QA76.73.P98./ZY/313/CN 2 3 1.5
69 Zen yang jie ti (怎样解题) : 数学竞赛攻关宝典 = The art and craft of problem solving / 保罗·蔡茨著 ; 李胜宏, 黄志斌译. 人民邮电出版社, 2019. QA63./Z45/2/CN 2 3 1.5
70 Ren gong zhi neng ying yong ji shu (人工智能应用技术) / 王振杰[and 10 others]编著 ; 顾春华主审. 文化发展出版社, 2020. Q335./WZJ/50/CN 2 3 1.5
71 Shu ju ku she ji yu kai fa / Qian Jin, Chang Yuhui, Ye Feiyue zhu bian. 科学出版社, 2016. QA76.9.D26./SHU/9/CN 2 3 1.5
72 (Bali Lundun luo po ji) 巴黎伦敦落魄记 = Down and out in Paris and London / 乔治·奥威尔著 ; 陈超译. 上海译文出版社有限公司, 2020. DC715./O7/5/CN 1 3 3
73 China-South Korea Relations in the New Era : Challenges and Opportunities / Min Ye. Lexington Books, [2017] DS740.5.K6./Y4/2/EN 1 3 3
74 Ba li lun dun luo po ji (巴黎伦敦落魄记) = Down and out in Paris and London / 乔治·奥威尔著 ; 陈超译. 上海译文出版社, 2017. DC715./O7/4/CN 2 3 1.5
75 Quan qiu tong shi : cong shi qian shi dao 21 shi ji (di 7 ban, xiu ding ban) = A global history :... Sitafulianuosi zhu ; Wu Xiangying...[deng] yi. Beijing da xue chu ban she, 2006. D20./S827/1.1/CN, D20./S827/2.1/CN 3 3 1
76 Yingguo shi / Ximeng Shama zhu ; Peng Ling yi = A history of Britain / Simon Schama. Zhong xin chu ban ji tuan gu fen you xian gong si, 2018. DA32./S33/1/CN, DA32./S33/2/CN, DA32.... 3 3 1
77 Liao bu qi de bo wu guan (了不起的博物馆) : 河森堡带你逛全世界超好玩的博物馆 / 河森堡, 鼹鼠世界制作组编著. 中信出版集团股份有限公司, 2019. AM7./HSB/3/CN 2 3 1.5
78 Fei man wu li xue jiang yi (费曼物理学讲义) : 新千年版. 第1卷 = The Feynman lectures on physics... 费曼, 莱顿, 桑兹著 ; 郑永令, 华宏鸣, 吴子仪等译. 上海科学技术出版社, 2020. QC21.2./F49/13.4/CN 1 3 3
79 Ren zhi, da nao he yi shi : ren zhi shen jing ke xue yin lun / Bonade J Basi, Nike'er M Gaiqi zhu bian ; Wang Zhaoxin, Ku Yixuan, Li Chunxia deng yi = Cognition... Shanghai ren min chu ban she, 2015. QP360.5./COG/24/CN 1 3 3
80 Understanding radiation biology : from DNA damage to cancer and radiation risk / by Kenneth Chadwick. CRC Press, [2020] QH543.5./C433/1/EN 1 3 3
81 Jia Zhi Gong Sheng (价值共生) : 数字化时代的组织管理 / 陈春花著. 人民邮电出版社, 2021. HD31./CCH/73/CN 2 3 1.5
82 Monetary economics / Mervyn K. Lewis, Paul D. Mizen. Oxford University Press, 2000. HG220.A2./L488/1/EN 2 3 1.5
83 The cultural industries / Fourth edition. David Hesmondhalgh. SAGE, 2019. HM621./H474/2/EN 2 3 1.5
84 Shi jian fen kuai fa (时间分块法) : 高效能人士时间管理的10个步骤 / 达蒙·扎哈里亚德斯著 ; 秦程程译. 中国科学技术出版社, 2021. HD69.T54./Z34/196/CN 2 3 1.5
85 Guo fu lun / Quan cai cha tu jing du ben. Yadang Simi zhu ; Chen Xing yi = The wealth of nations / Adam Smith. 北京联合出版公司, 2013. HB161./S65/18/CN 2 3 1.5
86 Soft power with Chinese characteristics : China's campaign for hearts and minds / edited by Kingsley Edney, Stanley Rosen and Ying Zhu. Routledge, 2020. JZ1734./SOF/2/EN 1 3 3
87 Jun zhu lun (君主论) = The prince / 尼科洛·马基雅维利著 ; 张志伟, 梁辰, 李秋零译. 东方出版中心, 2021. JC143./PRI/1/CN 2 3 1.5
88 Constructivist epistemology and pedagogy : insight into teaching, learning and knowing / Arbind Kumar Jha. Atlantic Publishers & Distributors, 2009. LB1590.3./J43/21/EN 1 3 3
89 Ke xue yan jiu de fang fa (科学研究的方法) : 论文写作的逻辑思维 = Problem identification why revi... 韩乾著. 四川人民出版社, 2020. LB2369./HQ/9/CN 2 3 1.5
90 An introduction of microelectronics / Cezhou Zhao, Zhou Fang, Qifeng Lu. Science Press, c2014. TA177.4./ZCZ/18/EN 3 3 1
91 Representation : cultural representations and signifying practices / edited by Stuart Hall. Sage in association with the Open University, 1997. HM101./REP/3/EN 3 3 1
92 Modern portfolio theory and investment analysis / Ninth edition. Edwin J. Elton, Leonard N. Stern School of Business, New York University, Martin J. Gruber, Leona... Wiley, [2014] HG4529.5./E47/3.2/EN 3 3 1
93 Economics / 5th ed. Paul Krugman, Robin Wells. Macmillan Education, 2018. HB171.5./K78/70.1/EN 1 3 3
94 Drivers of integration and regionalism in Europe and Asia : comparative perspectives / edited by Louis Brennan and Philomena Murray. Routledge, 2017. HT390.E85./DRI/1/EN 1 3 3
95 GDP : the world's most powerful formula and why it must now change / Second edition. Ehsan Masood. Icon Books Ltd, 2021. HC79.I5./M36/43/EN 1 3 3
96 Suzhou min ju / Xu Minsu ...[deng] bian. Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. NA7450.S895./SUZ/4/CN 3 3 1
97 Bai yin shi dai / Wang Xiaobo zhu. Zuo jia chu ban she, 2016. PL2919.H8218./WAN/10.1/CN 1 3 3
98 Wai yan she jian ming Ying Han - Han Ying ci dian 外教社简明英汉 - 汉英词典 = SFLEP concise Engli... zhu bian Qiu Maoru ; fu zhu bian Hou Jingjing. Shanghai Foreign Language Education Press, 2007. PL1455./WAI/8/CN 1 3 3
99 Ying xiong lian meng (英雄联盟) : 符文之地的故事 = League of legends / 拳头游戏著 ; 谢楚聿, 周煜博译. 中信出版集团股份有限公司, 2020. PN1997.2./LEA/19/CN 1 3 3
100 Reflective writing / Second edition. Kate Williams, Mary Woolliams, and Jane Spiro. Red Globe Press, 2020. PE1404./W54/4.1/EN 1 3 3